Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JO & CO Interieur

Artikel 1: Algemeen
1.1. Definities:
a. JO & CO Interieur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32124472
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met JO & CO Interieur een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en JO & CO Interieur.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met JO & CO Interieur. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JO & CO Interieur en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht
JO & CO Interieur draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door JO & CO Interieur opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van JO & CO Interieur een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W. Voor alle kilometers boven een totale reisafstand van 20 km worden reiskosten van € 0,30 per kilometer berekend alsmede evt. parkeerkosten.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door JO & CO Interieur te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JO & CO Interieur op de factuur aan te geven wijze. Bij een opdracht/project dient 50% van het totale bedrag per vooruitbetaling te worden voldaan. Na ondertekening van de offerte en na ontvangst van de vooruitbetaling gaat JO & CO Interieur voor de opdrachtgever aan het werk.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. JO & CO Interieur kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. De opdrachtgever dient alle informatie en documenten te controleren en eventuele onjuistheden tijdig schriftelijk of elektronisch aan JO & CO Interieur door te geven.
JO & CO Interieur is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door JO & CO Interieur geleverde dienst(en).
7.2. JO & CO Interieur is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. JO & CO Interieur biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JO & CO Interieur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan JO & CO Interieur worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is JO & CO Interieur niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan JO & CO Interieur zijn verstrekt, heeft JO & CO Interieur het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. JO & CO Interieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan door de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.5. JO & CO Interieur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien JO & CO Interieur desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens JO & CO Interieur die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij JO & CO Interieur zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, is JO & CO Interieur ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar JO & CO Interieur geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 10 dagen na ontdekking en/of ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan JO & CO Interieur kenbaar te worden gemaakt, echter met dien verstande dat een maand na levering geen reclame meer mogelijk is. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Alle reclames van welke aard dan ook kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde waarbij iedere verdere aansprakelijkheid zijdens JO & CO Interieur  uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Retourzendingen van de kant van de wederpartij worden niet geaccepteerd tenzij vooraf bereikte schriftelijk vastgelegde overeenstemming daarover.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal JO & CO Interieur de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door JO & CO Interieur worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. JO & CO Interieur zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen
10.1. JO & CO Interieur is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is JO & CO Interieur gerechtigd al haar eigendommen bij de opdrachtgever weg te halen en de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. JO & CO Interieur is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift JO & CO Interieur tot mededeling verplicht.
10.4. JO & CO Interieur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 2 jaar of meer verstreken zijn nadat JO & CO Interieur de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en JO & CO Interieur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1 In geval van huur van meubels en/of accessoires van JO & CO Interieur is de opdrachtgever verplicht de benodigde maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging en/of diefstal van die  meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 Indien door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
11.3 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door JO & CO Interieur gebruikt kunnen worden.